MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ062015] Dostawa paliw płynnych

 Załączniki:
  » [KPTNZ062015] OGŁOSZENIE (119 KB)
  » [KPTNZ062015] SIWZ - dostawa paliw (387 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie art. 22 (33 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie art. 24 (34 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej (39 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe (35 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty (51 KB)
  » [KPTNZ062015] Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (287 KB)
  » [KPT/NZ/06/2015] Informacja o wyborz oferty (275 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 15 grudnia 2015 roku
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik ul. Sławoszewska 2b, 63 - 220 Kotlin

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna i spełnia wymogi określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą spośród złożonych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert).

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.
numer sprawy: KPT/NZ/06/2015
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla
 Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
 i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”
 
 1. Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych:
  a)  oleju napędowego ON w szacowanej ilości 5 500 m3 odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221,poz. 1441 z późn. zm.);
  b) benzyny bezołowiowej PB-95 w szacowanej ilości 520 m3 odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441 z późn. zm.);
  transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę.
  • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.
  • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
   
 2. Zamawiający:

  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
  NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700
   
  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
  NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603
   
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
  NIP: 618-00-41-528, REGON: 000617456
   
  upoważnia Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławska 30 - 38, NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700 do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
   
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).
 4. Adres do korespondencji:

  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38   62 - 800 Kalisz
   
  faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
  godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku).

Utworzony: 2015-10-28 13:46:43 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-12-17 18:42:13 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony