MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ112014] Dostawa paliw płynnych

 Załączniki:
  » [KPTNZ112014] SIWZ (134 KB)
  » [KPTNZ112014] OGŁOSZENIE (128 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - Projekt umowy (60 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - Formularz oferty (50 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - doświadczenie zawodowe (35 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej (40 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - oświadczenie art. 24 (33 KB)
  » [KPTNZ112014] Załącznik do SIWZ - oświadczenie art. 22 (31 KB)
  » [KPTNZ112014] Informacja o wyborze.pdf (36 KB)
« powrót

 

Kalisz, dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2014

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62 - 610 Sompolno

 

z ceną oferowaną w wysokości brutto 17 643 981,00 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden).

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna i spełnia wymogi określone
w SIWZ i jest ofertą najtańszą spośród złożonych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.

 

W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz
z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert).

 

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.


numer sprawy: KPT/NZ/11/2014

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla

 Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

  • Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych:

a)  oleju napędowego ON w szacowanej ilości 3500 m3 odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221,poz. 1441 z późn. zm.);

b) benzyny bezołowiowej PB-95 w szacowanej ilości 300 m3 odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441 z późn. zm.);

transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę.

  • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. Zamawiający:

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700
 
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-41-528, REGON: 000617456

 

upoważnia Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławska 30 - 38, NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700 do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
 
3. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

 

4. Adres do korespondencji:

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38   62 - 800 Kalisz
 
faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

Utworzony: 2014-10-30 21:17:36 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-02-20 09:41:21 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony