MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Załączniki:
  » SIWZ (153 KB)
  » Modyfikacja SIWZ (22 KB)
  » Załącznik nr1-Volvo (90 KB)
  » Załącznik nr2-MAN (44 KB)
  » Załącznik nr3-scania (38 KB)
  » Załącznik nr4 Dab (38 KB)
  » Załącznik nr5-okładziny (30 KB)
  » Załącznik nr6-Akcesoria (32 KB)
« powrót

Przetarg III/20100 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów.

Kalisz, 19 lipca 2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
  Majkowska 26
  62-800 Kalisz
  www.kla.com.pl
  f.zelazny@kla.com.pl

 2. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony

 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru.
  Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 50,00 zł

 4. Opis przedmiotu z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 6. Termin wykonania zamówienia:
  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 7. Informacja na temat wadium:
  Kwota wadium 25 100,00 zł.

 8. Miejsce i termin składania ofert:w siedzibie zamawiającego
  Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
  Majkowska 26
  62-800 Kalisz
  Pokój 212 - sekretariat
  do dnia 06.09.2010r. do godz. 10:00

 9. Termin związania ofertą
  okres 60 dni , tj. do dnia 04.11.2010r.

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lipca 2010r.

Dotyczy przetargu: III/2010 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów.

Kaliskie Linie autobusowe SP. z o.o. modyfikują w/w ogłoszenie w następujący sposób:

 • W pkt. 8 zmienia się termin składania ofert na -

do dnia 27 września 2010r. godz. 10:00

 • W pkt. 9 zmienia się termin związania ofertą na -

do dnia 26 listopada 2010r.

 • Dodaje się pkt 10 -

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • Dodaje się punkt 11 -

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

INFORMACJA

Dotyczy przetargu: III/2010 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informują o zmianie treści SIWZ dotyczącej przetargu III/2010 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów. Niżej wymienione punkty otrzymują następujące brzmienie:

X. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26 listopada 2010r.

XII. pkt 1 Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 27 września 2010r. do godz. 10:00

XII pkt 3 Oferty zostaną otwarte dnia 27 września 2010r. o godz. 12:00

 

INFORMACJA

Dotyczy przetargu numer sprawy III/2010 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów.
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. informują o dokonaniu aktualizacji numerów katalogowych na części zamienne do autobusów marki MAN zamieszczonych w zadaniu nr 2 „ Części zamienne do autobusów marki MAN " stanowiących załącznik do SIWZ .

Pozycja nr 80 -było 81.521616238
Winno być: 81.521616283
Pozycja nr 103 - było HM807010-N
Winno być 06.324990071
Pozycja nr 198 - było 81.066606053
Winno być 81.066606058
Pozycja nr 231 - było 51.012010387
Winno być 51.012010386
Pozycja nr 253 - było 81.252290029
Winno być 06.562790362
Pozycja nr 257 - było 06.562890333
Winno być 81.357106015
Pozycja nr 306 - było 81.061026103
Winno być 81.061026118
Pozycja nr 312 - było 81.254320120
Winno być 07.912012906
Pozycja 313 - było 07.912160032
Winno być 81.254350096
Pozycja 314 - było 81.391150207
Winno być 07.912012907


Utworzony: 2010-07-20 08:02:01 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2011-05-12 13:57:30 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony