MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości

 Załączniki:
 
« powrót

Zarząd Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Majkowskiej 26 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kaliszu, zapisanej w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kaliszu:
 • Nr KZ1A/00013024/6 o powierzchni 0,2076 ha, działka nr 6/3 przy ul. Majkowskiej 24
 • Nr KZ1A/00038438/2 o powierzchni 2,2653 ha, działki nr 7/1 i 7/3 przy ul. Majkowskiej 26 stanowiącej gospodarczą całość.
Cena wywoławcza 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
Sposób zapłaty ceny:
Zaprojektowanie, wybudowanie Zajezdni Autobusowej KLA Sp. z o.o zgodnej z Programem funkcjonalno-użytkowym na gruncie będącym własnością oferenta:
 • zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Kalisza
 • usytuowanym na północ od przebiegu linii kolejowej
 • w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy przedwstępnej i przeniesienie prawa własności gruntu wraz z zabudową na rzecz KLA Sp. z o.o. Pozostała część ceny w gotówce lub zaakceptowanym przez KLA ekwiwalencie.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 - 1200.
Program funkcjonalno - użytkowy „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z o.o." do nabycia w siedzibie KLA Spółka z o.o. (pok.313 lub 215) lub w formie elektronicznej.
Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem hasła „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z o.o." przyjmowane będą wyłącznie w siedzibie KLA Sp. z o.o. do dnia 25 czerwca 2009 r. do godz. 1000 pok. 212.
Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 2 250 000,00 zł na rzecz Banku.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. o godzinie 12:00 w siedzibie KLA Sp. z .o.o. w pok. nr 214.

Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 875 000 ,00 zł należy wpłacić na konto KLA Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050 1201 1000 0022 9581 5548 w terminie do dnia 24 czerwca 2009 r.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto KLA.
 2. Złożenie przez uczestnika oferty, w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem, zawierającej:
  dokładne dane oferenta, w tym aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorstwa, dokument umocowania, jeżeli występuje w imieniu mocodawcy, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i Programem funkcjonalno - użytkowym „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z o.o." oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu, dowód wpłaty wadium.
Warunki przetargu
 1. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje w swej ofercie co najmniej ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w wartości nominalnej, a oferentowi, który wygra przetarg zaliczone na cenę nabycia.
 3. Nabywca zostanie poinformowany o sposobie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli nabywca nie stawi się w miejscu i terminie uzgodnionym, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz KLA.
 4. Koszt nabycia przedmiotu przetargu, w tym koszty aktów notarialnych ponosi nabywca.
 5. KLA przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KLA Sp. z o.o. w pokoju 313 lub 215 lub pod nr tel. 0-62 767 40 76.

Utworzony: 2009-04-21 08:08:11 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-07-27 14:53:18 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony