MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości.

 Załączniki:
 
« powrót

Zarząd Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Majkowskiej 26 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kaliszu, zapisanej w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy  w Kaliszu:

 • Nr KZ1A/00013024/6 o powierzchni 0,2076 ha, działka nr 6/3 przy ul. Majkowskiej 24
 • Nr KZ1A/00038438/2 o powierzchni 2,2653 ha, działki nr 7/1 i 7/3 przy ul. Majkowskiej 26 stanowiącej gospodarczą całość.

Cena wywoławcza - 19 000 000,00 zł  (dziewiętnaście milionów złotych).

Sposób zapłaty ceny

Zaprojektowanie, wybudowanie Zajezdni Autobusowej KLA Sp. z o.o zgodnej z Programem funkcjonalno-użytkowym na gruncie będącym własnością oferenta:

 • zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Kalisza
 • usytuowanym na północ od przebiegu linii kolejowej
 • w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy przedwstępnej

i przeniesienie prawa własności gruntu wraz  z  zabudową na rzecz KLA Sp. z o.o.  Pozostała część ceny - w gotówce lub zaakceptowanym przez KLA ekwiwalencie.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 12:00
Program funkcjonalno - użytkowy „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z o.o." do nabycia w siedzibie KLA Spółka  z o.o. (pok.313 lub 215) lub w formie elektronicznej.
Oferty w zamkniętych  kopertach z podaniem hasła „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z o.o." przyjmowane  będą  wyłącznie w siedzibie  KLA Sp. z o.o. do dnia 20 listopada 2008 r. do godz. 10:00 - pok. 212.

Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 2 250 000 zł na rzecz Banku.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 listopada 2008 r.  o godzinie 12:00 w siedzibie  KLA Sp. z .o.o. w  pok. nr 214.

Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. Wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej - 950 000 ,00 zł należy wpłacić na konto KLA Sp. z o.o . - ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050 1201 1000 0022 9581 5548 w terminie do dnia 19 listopada 2008 r.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto KLA.

 2. Złożenie przez uczestnika oferty, w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem, zawierającej:
 • dokładne dane oferenta, w tym aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorstwa, dokument umocowania, jeżeli występuje w imieniu mocodawcy, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i Programem funkcjonalno- użytkowym „Zajezdnia Autobusowa KLA Sp. z  o.o." oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu, dowód wpłaty wadium.

Warunki przetargu

 1. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje w swej ofercie co najmniej ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w wartości  nominalnej, a oferentowi, który wygra przetarg zaliczone na cenę nabycia.
 3. Nabywca zostanie poinformowany o sposobie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli nabywca nie stawi się w miejscu i terminie uzgodnionym, organizator przetargu może odstąpić   od umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz KLA.
 4. Koszt nabycia przedmiotu przetargu, w tym koszty aktów notarialnych ponosi nabywca.
 5. KLA przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KLA Sp. z o.o.  w pokoju 313 lub 215 lub pod nr tel. 0-62 7674076
Utworzony: 2008-09-16 10:00:37 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-02-25 11:51:47 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony